ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BEEZTEES / VAN RIEL DISTRIPET WAALWIJK B.V. gevestigd te Waalwijk, ingeschreven en gedeponeerd in handelsregister onder nummer 18117312.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

1.  De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle en huidige en toekomstige tussen Beeztees en koper geldende rechtsbetrekkingen uit overeenkomst of uit anderen hoofde, waaronder leveringen en het geven van adviezen.

2.  De voorwaarden van koper worden uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verklaard hiervan af te wijken. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen  de gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ontbinding en opschorting is gedeeltelijke ontbinding/opschorting daaronder begrepen.

3.  Indien een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden nietig zijn of worden verklaard, dan blijven de overige artikelen volledig van kracht.

4.  Beeztees vermeldt deze voorwaarden op de achterzijde van de faktuur. Indien Beeztees reeds meerdere keren een faktuur heeft opgemaakt aan koper, is er sprake van een bestendige handelsrelatie, waardoor deze voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand gesteld hoeven te worden om deze geldig te laten zijn.

ARTIKEL 2: PRIJS, OFFERTES EN AANBIEDINGEN

1.  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.  De prijs is gebaseerd op de tijdens het moment van het sluiten van de overeenkomst bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten lasten, vrachten etc. Prijsopgaven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering een van deze onderdelen wijziging hebben ondergaan is Beeztees gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

3.  Beeztees heeft het recht om een door koper geaccepteerde aanbieding nog tot en met de derde werkdag na ontvangst ervan te herroepen. Prijzen die worden genoemd in prijscouranten en advertenties binden Beeztees niet, tenzij Beeztees in een tot koper gerichte aanbieding prijzen noemt. In dat geval gelden deze uitsluitend voor de uit de aanbieding blijkende termijn, respectievelijk tot ten hoogste 30 dagen na deze datum van de aanbieding, onverminderd het recht om evidente fouten (verschrijvingen etc.) te corrigeren.

4.  Een order van koper, zonder dat daaraan een daarop toegespitste aanbieding is voorafgegaan, kan Beeztees nimmer binden.

5.  Beeztees kan niet worden gebonden aan orders welke door de vertegenwoordiger worden genoteerd. Zij heeft het recht deze eenzijdig aan te passen.

6.  Indien geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de faktuur tevens als orderbevestiging beschouwd.

7.  Indien Beeztees de overeenkomst wegens een toerekenbaar tekortschieten door koper ontbindt, of de overeenkomst op onze vordering door de Rechter wordt ontbonden, dan heeft deze ontbinding steeds terugwerkende kracht en zakelijke werking. Beeztees heeft in dat geval tevens het recht om alle tussen Beeztees en koper lopende overeenkomsten te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten.

8.  Getoonde of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen etc. zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts als aanduiding, waaraan de koper geen rechten kan ontlenen. Deze zullen aan Beeztees worden geretourneerd. Afwijkingen in kleur kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame.

ARTIKEL 3: LEVERING EN LEVERTIJD

1.  Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering op het door de koper opgegeven (bezorg)adres. De koper is verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de zaak c.q. de aangeboden prestatie zodra deze aan hem wordt afgeleverd, c.q. aangeboden. Op het moment van levering gaat het risico over op de koper.

2.  Overeengekomen termijnen van levering zijn nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Beeztees daarom schriftelijk ingebreke te worden gesteld, waarbij Beeztees een in overleg met koper te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.

3.  De overeengekomen leveringstermijn kan door Beeztees, zonder dat Beeztees schadeplichtig wordt, door een schriftelijke mededeling met ten hoogste vier weken worden verlengd. Koper heeft evenwel het recht om aan Beeztees gemotiveerd mede te delen dat niet-levering binnen de door Beeztees genoemde termijn voor hem uiterst nadelig is. Partijen hebben dan het recht om de overeenkomst ontbinden.

4.  Beeztees heeft het recht om de te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen c.q. binnen de op grond van de in artikel 3.3 verlengde termijn.

5.  Leveringen geschieden overeenkomstig de Incoterms 2010.

6.  Indien koper in het kader een afroepcontract niet binnen een maand na verstrijken van de overeengekomen termijn afneemt, dan heeft Beeztees het recht om, na vruchteloze ingebrekestelling, alle nog te leveren goederen -al dan niet onder het eisen van contante betaling- aan te bieden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en schadevergoeding in rekening te brengen.

ARTIKEL 4: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.  Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud van Beeztees.

2.  Het eigendom van de door Beeztees uitgeleverde goederen gaat eerst op koper over zodra al de vorderingen -ook die wegens enig tekort schieten door koper- volledig zijn betaald.

3.  De voorbehouden eigendom gaat niet op koper over indien Beeztees afstand doet van enige vordering op hem.

4.  Koper machtigt Beeztees onherroepelijk om, indien een derde de zaken voor koper houdt, deze derde mede te delen dat hij die zaken voortaan voor Beeztees moet houden. Indien Beeztees dat wenst, moet deze derde deze onmiddellijk aan Beeztees afgeven.

5.  Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen niet verpanden of op andere wijze laten strekken tot zekerheid voor de betaling van andere vorderingen dan die van Beeztees. Indien koper dit verbod overtreedt verbeurt hij een boete van 25% van de koopprijs onverminderd Beeztees recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 5: BETALING

1.  Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum. Beeztees heeft het recht om een (gedeeltelijke) vooruitbetaling te vragen van koper.

2.  Koper kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren.

3.  Zodra de betaaltermijm is verstreken raakt koper, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd naar rato van de wettelijke rente vermeerderd met 2% per maand tot de voldoening. Als plaats van betaling geldt steeds het kantoor te Waalwijk. Geschillen met betrekking tot de levering / kwaliteit laten steeds de betalingsverplichting van de koper onverlet.

4.  Indien Beeztees tijdens het uitvoeren van de overeenkomst duidelijke aanwijzingen verkrijgt omtrent verminderde kredietwaardigheid van koper heeft Beeztees het recht om van hem te eisen dat hij (extra) zekerheid naar haar keuze stelt en/of van hem contante betaling te eisen voor komende leveringen. Indien koper ondanks ingebrekestelling aan Beeztees verlangen niet voldoet, dan mag Beeztees de overeenkomst ontbinden of de nakoming van de verplichtingen opschorten totdat integrale betaling is gevolgd en/of al hetgeen koper aan Beeztees verschuldigd is in een keer opeisen.

5.  De koper is aan Beeztees alle buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten verschuldigd indien en zodra hij een door hem opeisbaar verschuldigde som ondanks aanmaning niet voldoet en Beeztees de vordering aan derde ter incasso geeft. Indien Beeztees conservatoire maatregelen treft is een aanmaning of opeisbaarheid van de vordering niet noodzakelijk. Daarnaast is koper de kosten die verband houden met een eventuele faillissementsaanvrage verschuldigd.

6.  Betalingen worden het eerst toegerekend aan die schulden tot zekerheid waarvan Beeztees niet het in artikel 6 opgenomen eigendomsvoorbehoud geldend kunnen maken. Vervolgens worden de betalingen het eerst toegerekend aan verschuldigde kosten, daarna op verschuldigde rente en tot slot op de oudste vorderingen.

ARTIKEL 6: OVERMACHT

1.  Overmacht aan zijde van Beeztees heeft tot gevolg dat Beeztees -dit naar haar keuze- haar contractuele verplichtingen niet hoeft na te komen en de overeenkomst voor het gedeelte dat niet is uitgevoerd kan ontbinden of de nakoming daarvan kan opschorten, zonder dat Beeztees verplicht is schadevergoeding aan koper te betalen.

2.  Als overmacht worden ondermeer beschouwd staking en/of ziekte van onze werknemers, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van onze leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog en/of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf, een en ander voorzover als gevolg van de omstandigheden (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Beeztees kan worden verlangd.

3.  Beeztees verplicht zich om zodra een of meer van genoemde omstandigheden zich voordoet koper daarvan op de hoogte te stellen en hem mede te delen hoe lang die situatie naar verwachting zal voortduren en welke consequentie Beeztees daaraan verbindt

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

1.  Beeztees is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade uit welke oorzaak, in welke land dan ook, aan de zijde van koper of derde opgekomen in verband met door Beeztees geleverde goederen of diensten, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, (im)materiële schade, gederfde winst. Dit geldt ook voor door klanten van koper doorgeleverde producten, in welke land dan ook.

2.  Ieder aansprakelijkheid van Beeztees gaat teniet indien en zodra de geleverde zaken niet worden gebruikt conform verschafte gebruiksaanwijzingen, met inachtneming van de van overheidswege voorgeschreven en/of de volgens verkeersopvattingen geldende normen, door ondeskundige bewaring door koper, door foutieve advisering door koper, en vast staat dat dit nalaten invloed heeft gehad op het ontstaan van de schade.

3.  Indien Beeztees een tekortkoming erkent of deze met inachtneming van het in het vorige lid gestelde komt vast te staan dan heeft Beeztees het recht om koper mede te delen dat Beeztees kosteloos tot herlevering van de afwijkende zaak c.q. aflevering van het ontbrekende overgaat, waarna de overeenkomst alsnog op correcte wijze is nagekomen, en heeft koper geen recht op schadevergoeding.

4.  Indien blijkt dat Beeztees toerekenbaar tekort is geschoten en Beeztees met inachtneming van het in deze voorwaarden gestelde schadeplichtig is, is deze verplichting tot het betalen van schadevergoeding beperkt tot ten hoogste de overeengekomen prijs. In het geval ander nadeel wordt geleden, dan beperkt de aansprakelijkheid zich tot dat bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering tot uitkering komt.

ARTIKEL 8: KEURING, GARANTIE EN RECLAME

1.  De afgeleverde zaken dienen door koper direct na inontvangstneming gekeurd te worden op hoeveelheid, kwaliteit en op de staat van de verpakking. Indien koper wat dit betreft wil reclameren dient hij Beeztees binnen 3 dagen op de hoogte te stellen.

2.  Indien het gaat om afwijkingen die in geen geval binnen de in het vorige lid genoemde termijnen konden worden ontdekt, dan dient koper binnen 3 werkdagen nadat hij deze gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Beeztees te reclameren. Deze regel geldt ook indien aan de zaak een eigenschap ontbreekt die deze volgens Beeztees bezit of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die Beeztees kent of behoort te kennen, doch niet aan koper heeft medegedeeld.

3.  Reclames die worden gedaan na de in dit artikel genoemde termijnen hoeft Beeztees niet in behandeling te nemen. Koper heeft in dat geval geen enkele vordering op Beeztees. Indien Beeztees een dergelijke reclame toch in behandeling neemt dan dienen de inspanningen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid.

4.  Ook indien tijdig wordt gereclameerd blijft de koper verplicht tot afname van de goederen. Wenst koper deze te retourneren, dan kan dit uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van Beeztees.

5.  Indien blijkt dat enige reclame ten onrechte is geuit en Beeztees in het kader daarvan werkzaamheden heeft verricht c.q. zaken geleverd, heeft Beeztees het recht om een en ander aan koper tegen normaal bij Beeztees geldende prijzen in rekening te brengen.

6.  Beeztees staat in voor de kwaliteit van de door haar op de markt gebrachte artikelen. Beeztees verleent gedurende 3 maanden na levering garantie op de producten, door middel van vervanging van deze producten. Mocht er sprake zijn van onoordeelkundig of niet-juist gebruik van de producten, dan vervalt iedere garantie. Beeztees verleent uitsluitend garantie indien koper aan al zijn (financiële) verplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 9: ADVIEZEN EN DIENSTEN

1.  Beeztees aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door Beeztees gegeven adviezen. Deze worden geheel vrijblijvend en kosteloos gegeven. Ook niet als deze door derde partijen die Beeztees inhuurt, wordt gegeven.

2.  Zaken zoals catalogus, website, prijslijsten, foto’s en overige services die koper van Beeztees afneemt, blijven te aller tijde (intellectueel) eigendom van Beeztees. Deze kunnen uitsluitend door koper worden gebruikt en mogen niet zonder toestemming van Beeztees worden verveelvoudigd, verkocht, verhuurd, verpand, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht. Zodra Beeztees daartoe aanleiding ziet, kan zij koper verplichten tot het teruggeven of verwijderen van deze zaken.

ARTIKEL 10: ONTBINDING

1.  Beeztees is gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle lopende overige overeenkomsten eenzijdig te beëindigen, indien koper achterstallig is met betalingen, in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert. De openstaande vorderingen zijn dan terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11: OVERIGE BEPALINGEN

1.  Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopgedrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.  Alle geschillen die tussen Beeztees en de wederpartij ontstaan worden, onverminderd de wettelijke bevoegdheid van de Kantonrechter te Breda.

3.  Beeztees is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze gewijzigde voorwaarden zullen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en worden tevens afgedrukt op de achterzijde van de faktuur.